Wereldverkenning volgens de methode DaVinci houdt rekening met de verschillende talenten en interesses van kinderen en biedt passend onderwijs waarbij rekening wordt gehouden met verschillende leerstijlen. De aanpak in de lessen varieert van individuele en coöperatieve werkvormen tot klassikaal. Behalve afwisselend, zorgt deze gevarieerde aanpak ervoor dat het samenwerken daadwerkelijk een meerwaarde heeft.

Uitdagend onderwijs
De DaVinci Academie biedt scholen een vernieuwende aanpak en middelen om kinderen te prikkelen en te verwonderen door ze op diverse wijzen uit te dagen. Zo kan de ene les Wereldverkenning beginnen met een verhaal en een andere met een scheikundig experiment.

Kinderen leren met al hun zintuigen
We maken zowel gebruik van het digitale schoolbord als van verschillende materialen. Kinderen blijven zo de binding met de werkelijkheid ervaren en leren met al hun zintuigen. Tijdens de lessen wordt onder andere ook gewerkt met online opdrachten en mindmaps. Daarnaast kent DaVinci een variëteit aan werk- en opdrachtbladen. In onze werkblokken zitten zelfsturende opdrachten. Ieder kind maakt een portfolio waarin het zijn competenties en resultaten over een langere periode kan bijhouden en laten zien. De inspectie voor het basisonderwijs stelt als richtlijn dat er vier uur per week aan zaakvakken moet worden gewerkt. Binnen Wereldverkenning ziet dat er in een schema als volgt uit:

dav20161709-infographic

Leren presenteren en mediawijsheid
Tijdens het uur klassikale les worden de kern- en tussendoelen behandelend. Dit zorgt voor een stevige kennisbasis. Ook de coöperatieve vaardigheden komen in de klassikale les aan bod, net als werkstukken maken, presenteren en mediawijsheid. De overige drie uur worden gebruikt om zelfstandig te werken, te werken aan het portfolio en aan het themawerkstuk. Eén uur is vrij invulbaar, om bijvoorbeeld eens een masterclass van een expert te krijgen. Of een buitenles te houden of kinderen aan elkaar te laten vertellen waar ze mee bezig zijn.

Per thema, een werkstuk
Per thema maakt elk kind tenminste één themawerkstuk op basis van een eigen leervraag. Hierin worden de 21st century skills extra geoefend en dan vooral het Hogere orde denken. Het themawerkstuk is niet alleen het sluitstuk van een leerproces, het is vooral ook iets waar de kinderen trots op zijn. Hierdoor groeit hun zelfvertrouwen. Kinderen beoordelen en evalueren hun eigen werk en geven zichzelf tips voor de toekomst. De meeste leerkrachten kiezen ervoor aan het eind van een thema een tentoonstelling te houden voor ouders en andere belangstellenden. Het themawerkstuk en het portfolio kunnen dan worden gepresenteerd.

vis

Geen aparte schoolvakken
Binnen Wereldverkenning biedt de DaVinci Academie onderwijs in dertig thema’s aan. De kerndoelen van Oriëntatie op jezelf en de wereld worden in een samenhangend geheel aangeboden. Het gaat hierbij ook om: de vensters uit de Canon van de Nederlandse geschiedenis, wereldburgerschap en burgerschapsvorming, wetenschap & techniek en de 21e-eeuwse vaardigheden. Met de lesmethoden van DaVinci geven leerkrachten geen aparte vakken als aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, maatschappijleer, wetenschap & techniek, natuur- en scheikunde, filosofie of levensbeschouwing, maar bieden dit aan met één centrale les per week.

Kinderen leren zelfstandig werken
Er kan tijdens de lessen Wereldverkenning door de kinderen op twee manieren worden gewerkt: naar interesse (horizontaal) of op basis van niveau (verticaal). Dit is één van de redenen waarom we niet werken met standaard werkboekjes. Ieder kind kan na de klassikale les zelf bepalen hoe het aan de slag gaat met de informatie waarover de leerkracht binnen een thema vertelt. Een leerkracht kan er ook voor kiezen om bepaalde verwerkingen uit het werkblok of de kopieerbladen verplicht te stellen. Tezamen vormt dit een groot onderdeel van het portfolio.

Metacognitieve vaardigheden
Kinderen leren werken met het Helikoptermodel: ze leren hoe ze overzicht krijgen en houden door hun werk te structureren en hun eigen proces te volgen en bij te sturen. Door als het ware in een helikopter over een thema heen te vliegen wordt voor elk kind duidelijk waar het staat. Wat valt er te leren, wat hebben ze al geleerd en wat willen ze nog leren? In het Helikoptermodel leren kinderen werken met mindmaps, ofwel een ‘denkraam’ in DaVinci-termen. Het werken met mindmaps is onderdeel van het nieuwe leren waarbij het ontwikkelen van metacognitieve vaardigheden belangrijk is en de linker- en rechterhersenhelft goed samen gaan werken. Zo leren we kinderen om in onze digitale en creatieve informatiemaatschappij hoofd- van bijzaken te kunnen scheiden.

http://www.davinciacademie.nl/